Leje/leverings betingelser

Definitioner:

Ved aktiviteten forstås:

Det materiel samt det inventar, såsom boxe, partytelt, lys, panik lys, kabelruller, reb og pløkker samt andet nødvendigt tilbehør som udlejer sætter til leje og disposition. “Aktiviteten” inklusiv tilbehøret forbliver stedse udlejers ejendom, og denne ejendomsret kan ikke overføres til lejer

 

Ved force majeure forstås:

Strejke og anden arbejdsstandsning, orkan, storm, ulykkestilfælde, krig, havari og lignende.

Ved levering/afhentning forstås:

Levering er den dag lejeren får opsat/leveret deres materiale.

Afhentning er fra den dag at materialet er afhentet eller leveret til/af udlejer.

Ved mangler forstås:

At aktiviteten eller noget af det medfølgende tilbehør påføres en værdiforringende fysisk beskadigelse eller ikke længere fremtræder i samme stand, herunder vedligeholdelsesmæssig stand, som da det blev leveret.

Ved forsinkelse forstås:

At aktiviteten ikke leveres eller tilbageleveres på det tidspunkt, hvor parterne havde aftalt dette.

Ved lejeperiode forstås:

Det tidspunkt, hvor aktiviteten inklusive tilbehør, anses for at være leveret fra udlejer til lejer og indtil det tidspunkt, hvor aktiviteten inklusive tilbehør efter denne aftale er tilbageleveret fra lejer til udlejer.

Ved ibrugtagning forstås:

Det tidspunkt hvor aktiviteten tages i brug af “publikum”

Levering:

 1. Det er lejers ansvar at få de offentlige myndigheders tilladelse og godkendelse til opstilling og anvendelse af aktiviteten, idet dog udlejer garanterer, at aktiviteten er godkendt til anvendelse til sit formål i Danmark.
 2. Ønsker lejer aktiviteten opstillet på opstillingsstedet, skal dette aftales i forbindelse med indgåelsen af nærværende lejekontrakt. Lejer betaler den sædvanlige pris herfor. I denne situation anses levering først for at have fundet sted, når aktiviteten er fremkommet til lejers anvendelsessted.
 3. Lejer er forpligtet til ar søge for, at det til opstilling anviste sted er jævnt/plant uden skarpe genstande, og at jordbunden har en sådan beskaffenhed, at aktiviteten kan forankres på en betryggende og ansvarlig måde. Såfremt en aktivitet skal transporteres op eller ned af trapper, skal dette meddeles ved bestilling. Udlejer kan beregne ekstra betaling herfor fra lejer.
 4. Såfremt lejer ikke stiller aftalte folk til rådighed på aftalt tidspunkt, er det at betragte som en væsentlig misligholdelse af denne aftale og udlejer har i denne situation misligholdelsesbeføjelser.
 5. Udlejer kan dog i stedet kræve, mod at anvende egen medarbejdere til opstilling, at lejer godtgøre udlejer min. Kr. 500,00 ekskl. moms.

Forsikring:

 1. Lejer har ansvaret for materialet i udlejnings perioden.
 2. Lejer kan tegne forsikring hos udlejeren. Selvrisiko. Præmie skal påføres lejekontrakten.
 3. Udlejer opfordrer lejer til at tegne en supplerende forsikring for den ansvar lejer har.
 4. Lejer er forpligtet til på en utvetydig måde at orientere det publikum, som anvender aktiviteten om, at benyttelsen sker alene på lejers/publikums eget ansvar.
 5. Risikoen for enhver form for personskade, skader på hest og rytter medens aktiviteten er i lejers varetægt, herunder ansvaret for skade på de medhjælpere, som lejer stiller til udlejers rådighed, bæres altid af lejer.
 6. Såfremt parterne ved lejemålets indgåelse har aftalt, at udlejer i lejeperioden bærer ansvaret for aktivitetens beskadigelse ved storm, brand, hærværk, påkørsel og tyveri, er det dog en forudsætning, at lejekontraktens øvrige betingelser er opfyldt samt, at den aftalte præmie er betalt forud for lejemålets påbegyndelse.
 7. Lejer har dog en selvrisiko på 5.000,00 ekskl. moms.

  

Forsinkelse:

 1. Ved forsinkelse i forbindelse med lejers tilbagelevering af aktiviteten, udover det aftalte tidspunkt, skal lejer betale den i prislisten anførte dagspris pr. døgn indtil det lejede er tilbageleveret.
 2. Ved forsinkelse med udlejers levering/afhentning af aktiviteten, gives der ingen dekort i den aftalte lejepris, kun hvis dette er påført lejekontrakten.

Opstilling:

 1. Hvis aktiviteten har brug for EL, skal denne være fremført til monteringspladsen så afprøvning kan afprøves efter monteringen. Hvis ikke kan lejer ikke udråbe erstatning.
 2. Aktiviteten må ikke fjernes fra det sted, som lejer har oplyst udlejer om, at aktiviteten skal opstilles på.
 3. Lejer opfordres til at kontrollere den lejede aktivitet før ibrugtagning.
 4. Hvis udlejer skal montere materialet, skal lejer påpege mangler inden udlejer forlader pladsen. Formanden for monteringen færdigmeddeler monteringen 1 time før han forlader stedet.
 5. Lejer må ikke få andre til at foretage reparationer eller lignende på den lejede aktivitet uden udlejers samtykke.
 6. Er aktiviteten taget i brug, vil lejer ikke kunne gøre gældende overfor udlejer, at aktiviteten ikke fungerede optimalt på ibrugtagningstidspunktet.
 7. Det er lejers ansvar, at der skal være frie tilkørselsforhold for lastbiler og monteringskøretøjer, til det/de aftalte opstillingssteder.
 8. Udlejer er ikke erstatningspligtig, hvis kørsel med bil og/eller monteringskøretøjer, på området giver spor/knækkede fliser herunder udslip af motor- eller hydraulikolie, murværk, gulve m.v. ved levering/opsætning/brug/afhentning af forskellige former for aktiviteter.
 9. Lejer er orienteret om, at der ved leje af visse aktiviteter til aktivitetens opstilling/nedtagning skal bruges monteringskøretøjer. Skal der bruges monteringskøretøjer udefra til at foretage rejsning/nedtagning sker dette for lejers regning.
 10. Ved aktivitetens opstilling har udlejer intet ansvar i forbindelsemed eventuel beskadigelse af gas-, vandledning, telefon eller strømførende kabler, herunder lyslederkabler, der måtte være nedgravet, hvor aktiviteten skal stå.
 11. Efter aktivitetens nedtagning har udlejer intet ansvar i forbindelse med skader, der skyldes glemte eller uoptagede pløkker eller andet materiel.

Erstatning:

 1. Skulle aktiviteten blive beskadiget i lejeperioden, har lejer ansvaret for denne beskadigelse.
 2. Vedrørende heste boxene: Lejer forpligter sig til at forebygge/formindske skader fra heste/ponyer der bider, gnaver eller sparker unormalt. Der må ikke være mordax på hesten/ponyen i boxen.
 3. Skulle skaden medføre, at aktiviteten ikke kan anvendes, har udlejer ikke ansvaret herfor, og lejer kan i denne situation ikke kræve en dekort i lejeprisen.
 4. Mod betaling af et aftalt beløb, kan udlejer påtage sig at udbedre skaden i lejeperioden. Udlejer er dog ikke forpligtet hertil.
 5. Såfremt aktiviteten udebliver, kan erstatningskravet fra lejer aldrig udgøre mere end lejen for aktiviteten boxe/partytelt.
 6. Så længe aktiviteten er i lejers besiddelse, er lejer forpligtet til at have aktiviteten under konstant opsyn af en myndig person.
 7. Lejer må ikke montere skilte med tape på aktiviteten. Sker dette vil det medføre en regning på minimum kr. 500,00 ekskl moms til rengøring på telt duge. Der må kun bruges klistermærker på boxenes dør partier.

Nedtagning/Tilbagelevering:

 1. Lejer er forpligtet til, ved nedtagning og sammenpakning af det lejede, at følge udlejers vejledning herom.
 2. Lejer er ligeledes forpligtet til at foranledige, at aktiviteten er omhyggeligt rengjort. Såfremt aktiviteten ikke er omhyggeligt rengjort, har udlejer ret til at lade aktiviteten rengøre på lejers regning. Prisen for rengøring er kr. 300,00 ekskl. moms pr. time.
 3. Såfremt aktiviteten ikke er pakket på den anviste måde, har udlejer ret til at foretage en ompakning, hvilket medfører, at lejer skal betale kr. 500,00 ekskl. moms pr. herfor.
 4. I forbindelse med aktivitetens tilbagelevering til udlejer, er lejer forpligtet til at oplyse udlejer om eventuelle skader eller mangler, som er påført aktiviteten.
 5. Lejer er erstatningspligtig for enhver økonomisk skade/mangel, som er påført aktiviteten eller tilbehøret hertil, og som påfører udlejer økonomiske udgifter til udbedring eller forhindrer udlejer i at udleje aktiviteten til tredje mand, samt eventuelt krav fra tredjemand jf. § 3, andet afsnit.

Specielt for telte/boxe:

 1. Teltpladsen skal være jævn og ryddet. Lejer er orienteret om, såfremt aktiviteten er et telt gulv/boxe, da skal lejer fremkomme med opklodsningsbrædder, hvis gulvet skal ligge på et ujævnt terræn.
 2. Opklodsning af gulv/telt/boxe er ikke inkluderet i lejeprisen, men afregnes med timeløn for det ekstra tidsforbrug, der medgår hertil.
 3. Behov for opklodsning skal meddeles til udlejer af lejer ved bestilling af teltet.
 4. Der må ikke påklædes tape på teltdug eller stænger.
 5. Ved afhentning af aktiviteten skal alt affald være fjernet, ved boxene skal dørene og åbningen i boksfronten være lukket, alt snor og lignende skal være fjernet. Der må IKKE bruges hæfteklammer på boxens front.
 6. Ved leje af telt/boxe er lejer ansvarlig, at brandinspektørens godkendte pladsfordelingsplan nøje overholdes.
 7. Tilsmudses telt eller inventar på en sådan måde under opstilling/brug/nedtagning, at det nødvendiggør en rengøring, vil dette uden besked til lejer, blive foretaget på lejers regning, efter forbrug af timeantal. Herunder også fjernelse af hæfte klammer, som er forbudt af bruge! Klistermærker er undtaget. Rengøring m.v. kan udlejer vælge at lade foretage hos et rengøringsselskab for lejers regning.
 8. Der må ikke grilles eller tilberedes osende mad i teltet eller i dets nærhed.
 9. Det påhviler lejer at opstramme barduner/bånd efter behov i opstillingsperioden, samt drage omsorg for at teltet er forsvarligt lukket, når det forlades og i øvrigt sikret, at teltet er stabilt.
 10. Gulvet skal lejer rengøres før ibrugtagning, samt før nedtagning af teltet.
 11. Ved mangler eller ødelagt materiale afregnes der med NORD-VEST BOX’s prisliste.

Øvrige bestemmelser:

 1. Lejer kan ophæve lejekontrakten i en periode indtil 1 måned før lejemålets aftalte påbegyndelse ved en skriftlig henvendelse til udlejer, mod betaling af et beløb på 50% af lejekontraktens samlede pålydende. Ophæver lejer lejemålet med kortere varsel end de 14 dage, er lejer forpligtiget til at betale det fulde aftalte lejebeløb ekskl. moms.
 2. Udlejer har intet ansvar i tilfælde af force majeure, som umuliggør udlejers opfyldelse af nærværende lejeaftale.
 3. Udlejer har ret til at overdrage sine rettigheder og forpligtelser efter denne aftale til tredjemand.
 4. Såfremt lejer væsentligt har misligholdt sine forpligtelser efter nærværende aftale, kan udlejer vælge at ophæve aftalen, eller kræve erstatning i form af positiv opfyldelses interesse eller negativ kontrakts interesse alt efter udlejers valg.
 5. Eventuelle uoverensstemmelser mellem denne aftales punkter betyder ikke, at de øvrige punkter sættes ud af kraft.
 6. Er underskriver et selskab, fond eller forening, hæfter underskriver som selvskyldnerkautionist.
 7. Ovennævnte lejebetingelser er gældende med mindre andet er skriftligt aftalt og bekræftet af NORD-VEST BOX
 8. Udlejer kan kræve den fulde betaling for det lejede matreiale forud inden levering / afhentning.
 9. Udebliver betaling efter forfaldens dato, pålægges rente 1,5% + rykker gebyr på Dkr. 100,00.

​ 

 

 
Download Free Premium Joomla Templates • FREE High-quality Joomla! Designs BIGtheme.net